๑. นายมานะ อักษรณรงค์ นายกสมาคม

๒. นายสมมาตร์ผลเกิด อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

๓. นายชาญชัย ไชยพิศ อุปนายกสมาคม คนที่ ๒

๔. นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม กรรมการและเหรัญญิก

๕. นางปิยมาภรณ์ ปคะภาค กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

๖. นายสมศักดิ์ จีวัฒนา กรรมการและนายทะเบียน

๗. นายสัมนาการณ์ บุญเรือง กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

๘. นายธนพล ตีรชาติ กรรมการและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

๙. นายทองใบ สะอาดรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

๑๐. นายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว กรรมการและปฏิคมและสวัสดิการ

๑๑. นางสุธามาศ คชรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคมและสวัสดิการ

๑๒. นางหัตถกรรม กรรมการและผู้ช่วยปฏิคมและสวัสดิการ

๑๓. นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์ กรรมการและเลขาธิการ

๑๔. นายวิทยา สุทธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

๑๕. นายวิรัตน์ เรื่องประโคน กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

เมนู